• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Παραδοτέα

 

A/A Τίτλος παραδοτέου Ολοκληρωμένα παραδοτέα
Π1.1  Προσαρμογή, παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση μονάδας παραγωγής ηλιακού υδρογόνου
Π1.2  Υλοποίηση μονάδας ηλιακού υδρογόνου – αποτελέσματα λειτουργίας
Π2.1  Αξιολόγηση καταλυτών υδρογονοαποθείωσης
Π2.2  Αξιολόγηση βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας
Π2.3  Αξιολόγηση αναλογιών ντίζελ-τηγανελαίου
Π2.4  Εγκατάσταση αποστακτικής στήλης για διαχωρισμό τελικού προϊόντος
Π2.5  Αναβάθμιση πιλοτικής μονάδα μεγάλης κλίμακας HDS1 του ΕΚΕΤΑ/ ΕΠΚΥ
Π2.6  Παραγωγή υβριδικού βιοντίζελ για συνολική αξιολόγηση και έλεγχο σε κινητήρα
Π3.1  Αξιολόγηση του υπό δοκιμή καυσίμου σε σχέση με τα όσα προδιαγράφει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (δοκιμές σε οχήματα)
Π3.2  Αξιολόγηση του υπό δοκιμή καυσίμου σε σχέση με τα όσα προδιαγράφει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (δοκιμές σε κινητήρα)  
Π3.3  Αξιολόγηση επίδρασης πειραματικών καυσίμων στη λειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου σύγχρονου κινητήρα  
Π3.4  Ανάλυση κύκλου ζωής από βιβλιογραφικά δεδομένα  
Π4.1  Αξιολόγηση αειφορίας παραγωγής υδρογόνου με την υπάρχουσα τεχνολογία
Π4.2  Αξιολόγηση αειφορίας παραγωγής υδρογόνου από ηλιακή ενέργεια
Π4.3  Αξιολόγηση αειφορίας παραγωγής συμβατικού ντίζελ
Π4.4  Αξιολόγηση αειφορίας παραγωγής υβριδικού βιοντίζελ
Π4.5  Μελέτη βιωσιμότητας τεχνολογίας παραγωγής υβριδικού βιοντίζελ με ηλιακό υδρογόνο  
Π4.6  Σύνταξη τεχνικής αναφοράς αξιολόγησης αειφορίας και βιωσιμότητας της προτεινόμενης τεχνολογίας παραγωγής υβριδικού βιοντίζελ με ηλιακό υδρογόνο  
Π4.7  Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε ημερίδα  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραδοτέα του έργου μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη (βλ. "Επικοινωνία").

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)