• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Έργο

Λίγα λόγια για το έργο

Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή υβριδικού βιοντίζελ 2ης γενιάς με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), βελτιώνοντας έτσι τον αειφορικό του χαρακτήρα. Η διεργασία παραγωγής που θα διερευνηθεί στηρίζεται στην συνεπεξεργασία πετρελαϊκών κλασμάτων και χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και ειδικότερα της υδρογονοεπεξεργασίας μίγματος ντίζελ με χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο.
Εξετάζεται η παράλληλη υδρογονοεπεξεργασία μίγματος ορυκτού ντίζελ και βιομάζας σε μορφή τηγανελαίου σε συγκεκριμένες αναλογίες που θα οδηγήσει σε ένα υβριδικό βιοντίζελ. Το υβριδικό αυτό βιοντίζελ, καθώς θα προέρχεται από μια τροφοδοσία που ως ένα ποσοστό είναι «βιολογικής» προέλευσης, θα ικανοποιεί το στόχο αντικατάστασης ενός μέρους των καυσίμων μεταφορών από βιοκαύσιμα.
Επίσης, το νέο αυτό υβριδικό βιοντίζελ μπορεί να θεωρηθεί βιοκαύσιμο 2ης γενιάς αφού η τροφοδοσία «βιολογικής» προέλευσης είναι χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, ως υπόλειμμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, καθώς η διεργασία της υδρογονοεπεξεργασίας απαιτεί μεγάλες ποσότητες υδρογόνου, χρειάζεται και να διερευνηθούν εναλλακτικές και περισσότερο αειφορικές τεχνολογίες για παραγωγή υδρογόνου όπως το υδρογόνο από ηλιακή ενέργεια.

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)