• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Δημοσιεύσεις / Παρουσιάσεις

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά

 1. Bezergianni, S. and Dimitriadis, A., Temperature Effect On Co-Hydroprocessing of Heavy Gas Oil- Waste Cooking Oil Mixtures for Hybrid Diesel Production, Fuel, 103, pp. 579–584, 2013
 2. D. Karonis, D. Chilari, P. Lambrinoudakis: "Quality Characteristics of a Heavy Gasoil – Used Cooking Oil Co-Hydroprocessing Fuel and its Distillation Cuts", Preprints Division of Energy and Fuels, American Chemical Society, 58, (2013), pp. 234 – 237

 

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια με πρακτικά

 1. D. Karonis, D. Chilari: "Properties of Fuel Derived from Hydroprocessing of Used Frying Oil with Heavy Atmospheric Gasoil and its Blends with Gasoil", 21st European Biomass Conference and Exhibition, pp. 1509 – 1516, Copenhagen, June 2013
 2. Μπεζεργιάννη Σ., Δημητριάδης Α., Μελετίδης Γ., Κιατζής Σ., Μαγγιλιώτου Μ., Σκανδύλας Α., Δημητρόπουλος Β.,. Παραγωγή υβριδικών καυσίμων από συνυδρογονοεπεξεργασία τηγανελαίου-βαρύ αεριελαίου, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2013
 3. Μπεζεργιάννη Σ., Νταγκονίκου Β., Επίδραση CO2 και H2O στη καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία αεριελαίου, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2013
 4. Bezergianni S., Co-Processing Biomass Feedstocks to Enhance Diesel Sustainability, Proceedings of the European Fuels Conference, Amsterdam, The Netherlands, 5-7 March 2013
 5. Bezergianni S. and Dimitriadis A., Effectiveness of CoMo and NiMo Catalyst on Co-hydroprocessing of Heavy Atmospheric Gas Oil-Waste Cooking Oil, Proceedings of international conference “Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe” (Bio4SuD), Thessaloniki, Greece, November 19-20 2012
 6. Dagonikou V and Bezergianni S., Effect of Carbon Dioxide and Water in Catalytic Hydrotreatment of Gas-oil, Proceedings of “Sustainable production of fuels/energy, materials & chemicals from biomass” (UBIOCHEM-III), Thessaloniki, Greece 1-3 November 2012
 7. Bezergianni S., Dimitriadis A. and Chrysikou L., Diesel sustainability improvement perspectives by incorporation waste cooking oil in existing refinery of Thessaloniki, Proceedings of 5th International Scientific Conference on Energy and Climate Change, Athens, Greece, 11-12 October 2012
 8. Βezergianni S. and Dimitriadis A., Catalyst Selection for Co-Hydrotreating Gasoil – Waste Cooking Oil Mixtures for Hybrid Fuels Production, Proceedings of the post-satellite conference of 15th international congress on catalysis 2012 “Advances in catalysis for biomass valorization” (CAT4BIO), Thessaloniki, Greece 8-11 July 2012.

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)