• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Αρχική

Τι είναι το SustainDiesel

Tο ντίζελ καλύπτει το 1/3 της ενέργειας μεταφορών στη χώρα μας, καθιστώντας σημαντική οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης του αειφορικού του χαρακτήρα. Η ανάμιξη του ορυκτού ντίζελ με βιοντίζελ FAME (που παράγεται από εστέρες λιπαρών οξέων) ήταν η πρώτη προσέγγιση αύξησης της αειφορικότητας του ντίζελ, που ωστόσο παρουσιάζει αρκετά τεχνικά και οικονομικά προβλήματα.
Το κύριο αντικείμενο του αυτού του έργου είναι η διεύρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την βελτίωση της αειροφορίας του ντίζελ, μέσω της προώθησης ενός υβριδικού ντίζελ 2ης γενιάς με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η νέα τεχνολογία βασίζεται στην συν-υδρογονοπεξεργασία πετρελαϊκών κλασμάτων με υπολειμματικά λιπίδια (τηγανέλαια). Η αειφορικότητα της προσέγγισης αυτής βελτιώνεται περαιτέρω με τη χρήσης υδρογόνου που παράγεται μέσω ηλεκτρόλυσης χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια. Πέραν της τεχνο-οικονομικής αξιολόγησης της προτεινόμενης τεχνολογίας, το νέο υβριδικό ντίζελ θα αξιολογηθεί και ως προς τα περιβαλλοντικά οφέλη της σε σχέση με το συμβατικό ντίζελ ορυκτής προέλευσης.
Το SustainDiesel είναι ένα έργο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας». Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία έργου
Προϋπολογισμός: 884,841.12 €
Δημόσια Δαπάνη: 707,244.12 € (80%)
Διάρκεια: 3 έτη  

 

 

 

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)